Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Printerinktdeal.nl: opdrachtnemer, handelsnaam van De Jager Graphics B.V., webwinkel voor printer- cartridges en bulkinkten voor groot formaat printers, gevestigd te Naaldwijk, KvK-nummer 27161587;
 2. Afnemer: een zakelijke of particuliere opdrachtgever of klant van Printerinktdeal;
 3. Overmacht:  een niet aan Printerinktdeal toerekenbare oorzaak (zoals  arbeidsongeschiktheid, stroom- of internet storing, terrorisme, wateroverlast),  waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van Printerinktdeal kan worden gevergd ;
 4. Schriftelijk(e): per brief, e-mail;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen een klant het herroepingsrecht kan gebruiken;
 6. Op afstand: via één of meer technieken voor communicatie op afstand zonder dat Afnemer en Printerinktdeal gelijktijdig in dezelfde ruimte samenkomen.

Artikel 2 Geheel van afspraken

 1. Deze voorwaarden vormen één geheel de offerte, overeenkomst en overige schriftelijke afspraken tussen Printerinktdeal en Afnemer. Bij strijdigheid geldt de laatste schriftelijke afspraak.
 2. Bij nietige of vernietigde bepalingen uit het geheel van afspraken, blijven de overige bepalingen van toepassing en komen Printerinktdeal en de Afnemer vervangende bepalingen overeen.
 3. Printerinktdeal kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat sprake is van een kennelijke vergissing of verschrijving.
 4. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Artikel 3 Herroepingsrecht

 1. Bij levering van producten via koop op afstand krijgt een particuliere afnemer 7 dagen bedenktijd om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, ingaand op de dag na ontvangst van het product door de Afnemer. Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De afnemer zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de afnemer het product wenst te behouden. Indien de afnemer van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal de afnemer het product in de originele staat en verpakking aan Printerinktdeal retourneren, conform de door Printerinktdeal verstrekte instructies.
 2. Herroeping is niet mogelijk door zakelijke afnemers en ook niet bij producten:
  – die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
  – die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  – die snel kunnen bederven of verouderen.
 3. De kosten van herroeping komen voor rekening van de afnemer.
 4. Printerinktdeal betaalt een door de afnemer betaald bedrag na ontbinding terug aan de afnemer.
 5. Indien de Afnemer zonder herroepingsrecht een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, vergoedt de Afnemer aan Printerinktdeal de bestelde of gereedgemaakte producten, de aan- afvoer- en afleveringskosten en de door Printerinktdeal hiervoor gemaakte arbeidstijd.

Artikel 4 Inspanning over en weer

 1. Printerinktdeal gedraagt zich als een zo goed mogelijke leverancier, serviceverlener en reparateur.
 2. De Afnemer verschaft Printerinktdeal altijd goede informatie en toegang, zodat Printerinktdeal een beroep op garantie kan onderzoeken en/of de oorzaak of een gebrek kan herstellen of wegnemen.
 3. De Afnemer gedraagt zich ten opzichte van een systeem van Printerinktdeal als een zo goed mogelijk gebruiker, conform het overeengekomen gebruik en beschermend.
 4. Printerinktdeal en de Afnemer houden over en weer informatie geheim over het bedrijf, het personeel, de processen en de klanten, tenzij deze informatie al openbaar is of rechtens openbaar moet worden gemaakt.
 5. De Afnemer is verplicht instructies, richtlijnen, aanwijzingen, specificaties en handboeken voor het juist gebruik van de producten van Printerinktdeal in acht te nemen en op te volgen.

Artikel 5 Prijzen en kosten

 1. Prijzen en kosten (zoals BTW, vervoer, wettelijke kosten) worden schriftelijk afgesproken.
 2. Printerinktdeal mag de prijzen, tarieven en kosten redelijkerwijs verhogen als een contract langer dan een jaar duurt of als een verhoging voortvloeit uit een wet of regelgeving of uit een stijging die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar was.

Artikel 6 Betaling

 1. Facturatie geschiedt bij levering. Als Printerinktdeal een deel heeft geleverd, mag Printerinktdeal dat deel factureren.
 2. De Afnemer betaalt een factuur van Printerinktdeal binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling van een factuur wordt 15% van het factuurbedrag extra gerekend als bijkomende invorderingskosten.
 3. De betalingsverplichting van de Afnemer wordt niet opgeschort door een beroep op garantie, het (deels) annuleren van een geplaatste order en/of bezwaren tegen de hoogte van een factuur.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Printerinktdeal in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Printerinktdeal totdat de Afnemer alle verplichtingen deugdelijk is nagekomen.
 2. De Afnemer dient steeds al hetgeen te doen (en na te laten) dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Printerinktdeal veilig te stellen, waaronder het geven van toegang aan Printerinktdeal, het onmiddellijk melden van beslaglegging door een derde, voldoende verzekerd houden, niet gebruiken als betaalmiddel, niet doorverkopen en niet verpanden.

Artikel 8 Afname

Afnemer is verplicht de zaken af te nemen zodra ze ter beschikking worden gesteld. Vanaf het moment van ter beschikking staan zijn eventuele kosten van opslag, en het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering voor de Afnemer.

Artikel 9 Overmacht

 1. In geval van tijdelijke overmacht komt opdrachtnemer de overeengekomen verplichtingen alsnog zo goed mogelijk na en wordt conform de overeenkomst gefactureerd.
 2. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen na overmacht ook overeenkomen dat de overeenkomst wordt herzien of ontbonden.

Artikel 10 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Printerinktdeal te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Gebruik buiten Nederland is voor risico van de Afnemer.
 2. Garantiebepalingen van de fabrikant gelden ook tussen Printerinktdeal en de Afnemer.
 3. De garantieperiode begint bij levering. Als geen wettelijke of schriftelijk overeengekomen garantieperiode geldt, bedraagt de periode van de garantie en alle daarbij betrokken vorderingen tegen Printerinktdeal maximaal één jaar.
 4. De Afnemer dient gebreken binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan Printerinktdeal te melden.
 5. Garantie betekent vervangen of herstellen van het onderdeel of de zaak. Is vervanging of herstel blijvend onmogelijk, dan vergoedt Printerinktdeal de dagwaarde van het onderdeel of de zaak.
 6. Garantie vervalt als een gebrek is ontstaan als gevolg van overmacht of van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de Afnemer of door de Afnemer ingeschakelde derden.
 7. De Afnemer verschaft Printerinktdeal voldoende tijd en gelegenheid om een mogelijk gebrek te onderzoeken en verhelpen.
 8. De kosten van een ongegronde klacht komen voor rekening van de Afnemer.
 9. Garantie vervalt bij niet tijdige betaling van (een deel van) de bijbehorende factuur.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en toepasselijk recht

 1. De aansprakelijkheid van Printerinktdeal bedraagt maximaal de factuurwaarde en geldt alleen in geval van schuld van of roekeloosheid door Printerinktdeal.
 2. Printerinktdeal is niet aansprakelijk voor indirecte schade aan de Afnemer, van welke aard ook, waaronder inbegrepen gevolgschade of gevolgstoringen,  gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie en/of gegevensverlies.
 3. Printerinktdeal is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door een stoppende leverancier.
 4. Tenzij de wet anders bepaalt, is Nederlands recht van toepassing.